Διαχείριση Έργου

Ο Διαχειριστής του Έργου VALOR, ο οποίος διορίζεται από τον Συντονιστή Εταίρο του Έργου, P1 PNGSL, θα είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση και το συντονισμό του έργου, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του VALOR. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από αντιπροσώπους του κάθε Συνεταίρου, θα προεδρεύεται από τον Διαχειριστή Έργου, και θα αποτελεί το όργανο λήψης αποφάσεων της Συμμαχίας, υπεύθυνο για τη συζήτηση των αντιμέτρων που πρέπει να αναληφθούν, και την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος ή μιας εν δυνάμει διαμάχης προκύψει.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των εργασιών του συνεταίρου οργανισμού/φορέα που εκπροσωπεί, να συνεργεί και να συνεργάζεται σε κάθε Πακέτο Εργασίας, και όλοι οι συμμετέχοντες σε κάθε Πακέτο Εργασίας, να εστιάζουν στη διεργασία και τη πρόοδο του Πακέτου Εργασίας, στο επίπεδο των οργανισμών/φορέων που εκπροσωπούν.

Αρέσει σε %d bloggers: